Ak máte záujem o členstvo v občianskom združení Fotoklub POVAŽIE, najskôr si pozorne prečítajte stanovy nášho združenia. Žiadateľ o členstvo vo fotoklube musí v súlade s uvedenými stanovami vyplniť prihlášku, ktorú spolu s minimálne piatimi vlastnými fotografiami /min. rozmeru 9x13cm/ doručí na poštovú adresu fotoklubu alebo prinesie na stretnutie členov. Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná /žiaden skenovaný dokument/. Predložené fotografie a prihlášku posúdi členská schôdza, ktorá odporučí vedeniu fotoklubu prijatie, resp. neprijatie uchádzača o členstvo vo fotoklube a toto rozhodnutie je pre vedenie záväzné.

Prijatý člen získava status čakateľa na členstvo (toto je však podmienené uhradením schváleného ročného členského príspevku za kalendárny rok). Člen so statusom čakateľa nemôže voliť a hlasovať vo veciach týkajúcich sa fungovania fotoklubu, v ostatných veciach má plnohodnotné postavenie ako riadny člen. Po uplynutí 12 mesiacov od prijatia uchádzača ktorý má status čakateľa rozhodne členská schôdza o priznaní alebo nepriznaní statusu riadneho člena fotoklubu.

Získaním riadneho členstva získa člen automaticky všetky výhody a práva právoplatného člena združenia v súlade so stanovami združenia. Všetci členovia fotoklubu /čakatelia a aj riadni členovia/ sú menovite uvedený na oficiálnej internetovej stránke združenia Fotoklub POVAŽIE čo potvrdzuje ich členstvo.

Prihláška žiadateľa o členstvo vo fotoklube / PDF formát (118 kB)
Prihláška žiadateľa o členstvo vo fotoklube / DOC formát (48 kB)